PPC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535766
NIP
7811904503
REGON
360354779

Podsumowanie

aktywa
4,1 mld
przychód
14,3 mld
zysk
307,7 mln
wartość firmy
11 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. KAROLA LIBELTA, 1A
Kod pocztowy
61-706
Rejestracja
2014-12-19
Rozpoczęcie działalności
2014-12-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ppc system osiągnęła 14 314 600 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 314 600 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 006 874 000 zł.
Zysk netto wyniósł 307 726 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 595 458 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 314 600 000 zł w 2021 roku.
• 12 141 567 000 zł w 2020 roku.
• 5 123 683 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 846 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 726 000 zł w 2021 roku.
• 292 476 000 zł w 2020 roku.
• 333 418 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppc system wynosi 11 008 515 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 544 500 zł a 35 786 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 102 884 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 008 515 167 zł w 2021 roku.
• 9 536 924 250 zł w 2020 roku.
• 4 802 746 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ppc system wyniosła 4 121 045 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 121 045 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 121 045 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 726 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 808 319 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 016 670 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 121 045 000 zł w 2021 roku.
• 2 328 217 000 zł w 2020 roku.
• 2 087 704 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -185.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ppc system wyniosły 3 808 319 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 121 045 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 895 831 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 808 319 000 zł w 2021 roku
• 1 964 694 000 zł w 2020 roku
• 2 016 656 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
• 97% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ppc system wykazała przychody na poziomie 14 314 600 000 zł.
Brak danych

Organizacja Ppc system wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wiśniewski Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2023 jest Wiśniewski Rafał kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2015 do 03.03.2023 był Wiśniewski Rafał kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 19.12.2014 do 11.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Szopiński Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.