ODKURZACZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732537
NIP
7010824189
REGON
380322114

Podsumowanie

aktywa
230 tys.
przychód
236 tys.
zysk
21 tys.
wartość firmy
242 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA, 7/9
Kod pocztowy
02-022
Rejestracja
2018-05-24
Rozpoczęcie działalności
2018-05-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Odkurzacze osiągnęła 235 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 702 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 507 zł.
Zysk netto wyniósł 21 195 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 706 zł w 2020 roku.
• 130 202 zł w 2019 roku.
• 39 312 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 195 zł w 2020 roku.
• -136 583 zł w 2019 roku.
• -85 552 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odkurzacze wynosi 241 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 589 264 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 919 zł w 2020 roku.
• 86 801 zł w 2019 roku.
• 26 208 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Odkurzacze wyniosła 230 386 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -150 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 325 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 386 zł w 2020 roku.
• 199 366 zł w 2019 roku.
• 184 664 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Odkurzacze wyniosły 381 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 325 zł w 2020 roku
• 371 501 zł w 2019 roku
• 220 216 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2020 roku
• 186% w 2019 roku
• 119% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Odkurzacze wykazała przychody na poziomie 235 706 zł.
Organizacja zarobiła 21 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Odkurzacze wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.0007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wrzesień Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wrzesień Agata posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2019 jest Wrzesień Michał kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2018 do 27.02.2019 był Wrzesień Michał kontrolując 80% udziałów.