PURE STORAGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000873357
NIP
7010997702
REGON
387029038

Podsumowanie

aktywa
4,1 mln
przychód
9,6 mln
zysk
509 tys.
wartość firmy
9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOSZYKOWA, 61
Kod pocztowy
00-667
Rejestracja
2020-12-22
Rozpoczęcie działalności
2020-10-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pure storage poland osiągnęła 9 570 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 570 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 061 692 zł.
Zysk netto wyniósł 508 756 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 392 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 570 448 zł w 2023 roku.
• 10 532 640 zł w 2022 roku.
• 8 217 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 756 zł w 2023 roku.
• -105 232 zł w 2022 roku.
• 343 607 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pure storage poland wynosi 8 974 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 559 260 zł a 23 926 119 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 243 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 974 581 zł w 2023 roku.
• 7 199 453 zł w 2022 roku.
• 7 109 060 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pure storage poland wyniosła 4 124 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 124 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 124 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 745 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 379 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 031 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 124 703 zł w 2023 roku.
• 4 018 333 zł w 2022 roku.
• 1 445 339 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pure storage poland wyniosły 3 379 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 124 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 844 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 379 023 zł w 2023 roku
• 3 781 409 zł w 2022 roku
• 1 103 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pure storage poland wykazała przychody na poziomie 9 570 448 zł.
Organizacja zarobiła 651 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 745 zł w 2023 roku
• 494 069 zł w 2022 roku
• 99 924 zł w 2021 roku

Organizacja Pure storage poland wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pure Storage, Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.