"STARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244849
NIP
9512165789
REGON
140333629

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
8,1 mln
zysk
426 tys.
wartość firmy
8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. EUGENIUSZA ROMERA, 10
Kod pocztowy
02-784
Rejestracja
2005-11-14
Rozpoczęcie działalności
2005-12-01
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "stars" osiągnęła 8 051 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 049 963 zł. Pozostałe przychody to 1622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 623 727 zł.
Zysk netto wyniósł 426 237 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 779 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 051 586 zł w 2023 roku.
• 7 656 727 zł w 2022 roku.
• 7 803 998 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 237 zł w 2023 roku.
• 842 444 zł w 2022 roku.
• 1 148 373 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stars" wynosi 7 981 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 908 677 zł a 20 128 964 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 981 347 zł w 2023 roku.
• 9 770 094 zł w 2022 roku.
• 10 985 157 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "stars" wyniosła 2 104 587 zł.
a
ktywa trwałe to 793 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 310 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 104 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 211 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 018 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 104 587 zł w 2023 roku.
• 2 517 608 zł w 2022 roku.
• 2 389 575 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "stars" wyniosły 893 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 104 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 893 018 zł w 2023 roku
• 789 832 zł w 2022 roku
• 804 243 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "stars" wykazała przychody na poziomie 8 051 586 zł.
Organizacja zarobiła 470 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 361 zł w 2023 roku
• 85 399 zł w 2022 roku
• 94 126 zł w 2021 roku

Organizacja "stars" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szysz Rafał posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2019 jest Szysz Rafał kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2011 do 23.12.2019 był Szysz Rafał kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2008 do 30.12.2011:
• Szysz Rafał (50% udziałów)
• Szysz Agnieszka (50% udziałów)