EVER PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740303
NIP
7010832289
REGON
380756692

Podsumowanie

aktywa
3,4 mln
przychód
9,5 mln
zysk
243 tys.
wartość firmy
8,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BARCICKA, 45
Kod pocztowy
01-839
Rejestracja
2018-07-13
Rozpoczęcie działalności
2018-07-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ever pharma poland osiągnęła 9 539 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 539 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 296 195 zł.
Zysk netto wyniósł 242 885 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 539 081 zł w 2023 roku.
• 8 309 996 zł w 2022 roku.
• 6 940 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 885 zł w 2023 roku.
• 298 148 zł w 2022 roku.
• 287 555 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ever pharma poland wynosi 8 366 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 035 392 zł a 23 847 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 673 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 366 321 zł w 2023 roku.
• 7 585 818 zł w 2022 roku.
• 6 406 735 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ever pharma poland wyniosła 3 440 102 zł.
a
ktywa trwałe to 558 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 881 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 440 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 380 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 580 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 440 102 zł w 2023 roku.
• 2 626 007 zł w 2022 roku.
• 1 809 093 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ever pharma poland wyniosły 2 059 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 440 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 580 zł w 2023 roku
• 1 488 370 zł w 2022 roku
• 969 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ever pharma poland wykazała przychody na poziomie 9 539 081 zł.
Organizacja zarobiła 396 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 362 zł w 2023 roku
• 67 275 zł w 2022 roku
• 37 386 zł w 2021 roku

Organizacja Ever pharma poland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ever Pharma Holding Ges.m.b.h. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2018 jest Ever Pharma Holding Ges.m.b.h. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2018 do 11.12.2018 był Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych kontrolując 100% udziałów.