PRIME CUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845867
NIP
5252825984
REGON
386289530

Podsumowanie

aktywa
3,8 mln
przychód
10,6 mln
zysk
2 mln
wartość firmy
16,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 18
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2020-06-15
Rozpoczęcie działalności
2020-06-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Prime cut osiągnęła 10 551 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 550 587 zł. Pozostałe przychody to 1336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 577 815 zł.
Zysk netto wyniósł 1 972 772 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 517 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 551 923 zł w 2022 roku.
• 1 436 450 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 657 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 972 772 zł w 2022 roku.
• 126 136 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prime cut wynosi 16 503 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 577 931 zł a 27 618 803 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 501 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 503 633 zł w 2022 roku.
• 1 560 530 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Prime cut wyniosła 3 760 973 zł.
a
ktywa trwałe to 89 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 671 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 103 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 657 065 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 253 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 973 zł w 2022 roku.
• 747 616 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Prime cut wyniosły 1 657 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 552 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 657 065 zł w 2022 roku
• 616 480 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Prime cut wykazała przychody na poziomie 10 551 923 zł.
Organizacja zarobiła 2 439 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 466 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 972 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 425 zł w 2022 roku
• 15 950 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Prime cut wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Liszewska Greta posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Szeszko Marek posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Liszewska Greta (48% udziałów)
• Szeszko Marek (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2021 do 01.09.2021 była Liszewska Greta kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.06.2020 do 09.06.2021 najwięcej udziałów posiadała Ryznar Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.