HUBERT MICHALAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000821579
NIP
5272915992
REGON
385214493

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
3,1 mln
zysk
2,5 mln
wartość firmy
13,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 2
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2019-12-31
Rozpoczęcie działalności
2019-12-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hubert michalak i wspólnicy osiągnęła 3 138 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 129 952 zł. Pozostałe przychody to 8696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 673 313 zł.
Zysk netto wyniósł 2 456 639 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 784 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 138 648 zł w 2023 roku.
• 14 582 995 zł w 2022 roku.
• 1 759 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 614 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 456 639 zł w 2023 roku.
• 11 807 844 zł w 2022 roku.
• 1 599 133 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hubert michalak i wspólnicy wynosi 13 765 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 846 229 zł a 34 392 949 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 441 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 765 218 zł w 2023 roku.
• 65 813 006 zł w 2022 roku.
• 8 771 792 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hubert michalak i wspólnicy wyniosła 2 462 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 462 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 462 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 461 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 462 987 zł w 2023 roku.
• 15 673 996 zł w 2022 roku.
• 2 165 013 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hubert michalak i wspólnicy wyniosły 1348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 462 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1348 zł w 2023 roku
• 3 861 152 zł w 2022 roku
• 562 345 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hubert michalak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 138 648 zł.
Organizacja zarobiła 3 053 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 596 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 456 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 596 710 zł w 2023 roku
• 2 748 034 zł w 2022 roku
• 158 206 zł w 2021 roku

Organizacja Hubert michalak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki