INOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756722
NIP
1182183862
REGON
381763547

Podsumowanie

aktywa
5,1 mln
przychód
5,3 mln
zysk
4,4 mln
wartość firmy
24,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JAWCZYCE
Adres
UL. POZNAŃSKA, 86/88
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2018-11-08
Rozpoczęcie działalności
2018-11-08
Kapitał zakładowy
56000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO: PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ALBO POWOŁANY PROKURENT SAMOISTNY, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, NIE PRZEKRACZAJĄ KWOTY 100.000,- /STO TYSIĘCY ZŁOTYCH. JEŻELI WARTOŚCI ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ 100.000,- /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, LUB POWOŁANY PROKURENT SAMOISTNY, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inobis osiągnęła 5 269 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 269 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 043 zł.
Zysk netto wyniósł 4 387 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 878 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 269 222 zł w 2023 roku.
• 1 504 708 zł w 2022 roku.
• 549 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 731 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 387 179 zł w 2023 roku.
• 923 808 zł w 2022 roku.
• -92 281 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inobis wynosi 24 393 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 332 384 zł a 61 420 507 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 065 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 393 915 zł w 2023 roku.
• 5 358 393 zł w 2022 roku.
• 366 114 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inobis wyniosła 5 081 484 zł.
a
ktywa trwałe to 260 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 821 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 081 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 443 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 305 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 081 484 zł w 2023 roku.
• 1 045 672 zł w 2022 roku.
• 621 218 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inobis wyniosły 638 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 081 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 305 zł w 2023 roku
• 165 640 zł w 2022 roku
• 664 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inobis wykazała przychody na poziomie 5 269 222 zł.
Organizacja zarobiła 4 410 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 387 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 337 zł w 2023 roku
• 90 040 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Inobis wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kotlarski Sebastian posiada 140 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wysocki Jacek posiada 70 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Kurowski Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Haponik Daniel posiada 70 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Wysocka Agnieszka posiada 70 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Haponik Anna posiada 70 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Kurowska Agnieszka posiada 70 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest Kotlarski Sebastian kontrolujący 25% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2020 do 09.10.2023:
• Wysocki Jacek (25% udziałów)
• Haponik Daniel (25% udziałów)
• Kurowski Krzysztof (25% udziałów)
• Kotlarski Sebastian (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2018 do 30.11.2020:
• Wysocki Jacek (25% udziałów)
• Haponik Daniel (25% udziałów)
• Kurowski Krzysztof (25% udziałów)