DŹWIĘKOWE POLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000795373

NIP

6772445484

REGON

383904710

aktywa

513 tys.

przychód

989 tys.

zysk netto

118 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO, 6
Kod pocztowy
30-071
Rejestracja
2019-07-17
Rozpoczęcie działalności
2019-07-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁYWANYCH NA CZAS NIEOZNACZONY. CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁUJE I ODWOŁUJE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. UCHWAŁY ZARZĄDU ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU RÓWNEJ ILOŚCI GŁOSÓW DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W KAŻDEJ BEZ WYJĄTKU SPRAWIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Dźwiękowe pole osiągnęła 989 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 962 zł. Pozostałe przychody to 11 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 207 zł.
Zysk netto wyniósł 117 755 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 148 zł w 2022 roku.
• 1 063 877 zł w 2021 roku.
• 889 448 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 755 zł w 2022 roku.
• 85 310 zł w 2021 roku.
• 173 536 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Dźwiękowe pole wynosi 1 494 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 363 629 zł a 2 472 871 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 494 080 zł w 2022 roku.
• 1 325 804 zł w 2021 roku.
• 1 497 689 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dźwiękowe pole wyniosła 513 070 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 130 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 231 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 070 zł w 2022 roku.
• 439 846 zł w 2021 roku.
• 449 204 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dźwiękowe pole wyniosły 28 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 231 zł w 2022 roku
• 72 762 zł w 2021 roku
• 168 430 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dźwiękowe pole wykazała przychody na poziomie 989 148 zł.
Organizacja zarobiła 138 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 977 zł w 2022 roku
• 19 917 zł w 2021 roku
• 20 473 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Dźwiękowe pole wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0232%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Krzanowska Monika posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Krzanowska Julia posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Krzanowska Maja posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.