MEDIALNE CENTRUM KUJAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306552
NIP
8882998854
REGON
340462591

Podsumowanie

aktywa
716 tys.
przychód
1,3 mln
zysk
335 tys.
wartość firmy
2,6 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
WŁOCŁAWEK
Adres
UL. ŚW. ANTONIEGO, 6
Kod pocztowy
87-800
Rejestracja
2008-05-23
Rozpoczęcie działalności
2008-07-01
Kapitał zakładowy
467500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWAIDCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Medialne centrum kujaw osiągnęła 1 257 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 013 692 zł. Pozostałe przychody to 244 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 678 581 zł.
Zysk netto wyniósł 335 112 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 257 747 zł w 2023 roku.
• 945 217 zł w 2022 roku.
• 815 675 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 112 zł w 2023 roku.
• -15 971 zł w 2022 roku.
• -102 960 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medialne centrum kujaw wynosi 2 641 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 462 590 zł a 4 691 567 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 641 536 zł w 2023 roku.
• 841 401 zł w 2022 roku.
• 767 018 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Medialne centrum kujaw wyniosła 715 564 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 395 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 777 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 564 zł w 2023 roku.
• 550 122 zł w 2022 roku.
• 371 789 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Medialne centrum kujaw wyniosły 98 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 777 zł w 2023 roku
• 268 448 zł w 2022 roku
• 74 143 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Medialne centrum kujaw wykazała przychody na poziomie 1 257 747 zł.
Organizacja zarobiła 341 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6180 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Medialne centrum kujaw wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kończyńska Renata posiada 468 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.
Lewandowska Joanna posiada 467 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest Kończyńska Renata kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2015 do 19.07.2022:
• Lewandowska Joanna (33% udziałów)
• Szmejter Barbara (33% udziałów)
W okresie od 26.06.2012 do 16.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Pietraszewski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.