GRANDFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803691
NIP
6793189738
REGON
384351845

Podsumowanie

aktywa
437 tys.
przychód
1,4 mln
zysk
45 tys.
wartość firmy
1,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. SZWEDZKA, 12
Kod pocztowy
30-324
Rejestracja
2019-09-12
Rozpoczęcie działalności
2019-09-12
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grandfox osiągnęła 1 390 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 362 941 zł. Pozostałe przychody to 27 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 550 zł.
Zysk netto wyniósł 45 391 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 390 186 zł w 2023 roku.
• 1 450 952 zł w 2022 roku.
• 887 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 391 zł w 2023 roku.
• 83 425 zł w 2022 roku.
• 77 196 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grandfox wynosi 1 352 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 521 zł a 3 475 464 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 875 zł w 2023 roku.
• 1 511 479 zł w 2022 roku.
• 1 048 616 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grandfox wyniosła 436 507 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 326 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 479 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 507 zł w 2023 roku.
• 322 227 zł w 2022 roku.
• 259 612 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grandfox wyniosły 110 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 479 zł w 2023 roku
• 41 591 zł w 2022 roku
• 62 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grandfox wykazała przychody na poziomie 1 390 186 zł.
Organizacja zarobiła 51 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6554 zł w 2023 roku
• 10 247 zł w 2022 roku
• 9130 zł w 2021 roku

Organizacja Grandfox wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dajek Witold posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Waligóra Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest Dajek Witold kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2019 do 22.09.2020 był Waligóra Marcin kontrolując 48% udziałów.