HOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616696
NIP
6312662783
REGON
364449011

Podsumowanie

aktywa
440 tys.
przychód
922 tys.
zysk
36 tys.
wartość firmy
956 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. PORTOWA, 16J
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2016-05-13
Rozpoczęcie działalności
2016-05-13
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.holeproduction.com
Email
office@holeproduction.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hole osiągnęła 922 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 903 876 zł. Pozostałe przychody to 18 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 867 632 zł.
Zysk netto wyniósł 36 244 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 176 zł w 2022 roku.
• 642 044 zł w 2021 roku.
• 586 586 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 244 zł w 2022 roku.
• 111 079 zł w 2021 roku.
• 70 375 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hole wynosi 956 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 434 zł a 2 305 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 194 zł w 2022 roku.
• 1 052 540 zł w 2021 roku.
• 687 248 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hole wyniosła 439 692 zł.
a
ktywa trwałe to 70 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 261 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 779 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 692 zł w 2022 roku.
• 319 708 zł w 2021 roku.
• 207 976 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hole wyniosły 177 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 779 zł w 2022 roku
• 79 450 zł w 2021 roku
• 188 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 105.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hole wykazała przychody na poziomie 922 176 zł.
Organizacja zarobiła 44 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8146 zł w 2022 roku
• 14 840 zł w 2021 roku
• 7115 zł w 2020 roku

Organizacja Hole wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Langner Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bala Bartłomiej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Langner Tomasz (50% udziałów)
• Bala Bartłomiej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2016 do 08.03.2021:
• Langner Tomasz (50% udziałów)
• Bala Bartłomiej (50% udziałów)