1984 STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808570
NIP
9512492235
REGON
384626638

Podsumowanie

aktywa
379 tys.
przychód
696 tys.
zysk
16 tys.
wartość firmy
757 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NAUKOWA, 20
Kod pocztowy
02-463
Rejestracja
2019-10-15
Rozpoczęcie działalności
2019-10-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja 1984 studio osiągnęła 695 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 695 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 871 zł.
Zysk netto wyniósł 15 748 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 618 zł w 2023 roku.
• 1 582 331 zł w 2022 roku.
• 1 936 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 748 zł w 2023 roku.
• 210 881 zł w 2022 roku.
• 134 949 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1984 studio wynosi 757 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 479 zł a 1 739 046 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 757 158 zł w 2023 roku.
• 2 229 719 zł w 2022 roku.
• 2 335 136 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów 1984 studio wyniosła 378 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 768 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 996 zł w 2023 roku.
• 715 554 zł w 2022 roku.
• 857 776 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania 1984 studio wyniosły 71 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 768 zł w 2023 roku
• 273 811 zł w 2022 roku
• 184 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja 1984 studio wykazała przychody na poziomie 695 618 zł.
Organizacja zarobiła 18 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2636 zł w 2023 roku
• 24 568 zł w 2022 roku
• 16 235 zł w 2021 roku

Organizacja 1984 studio wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Podemski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podemska Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podemski Michał (50% udziałów)
• Podemska Izabela (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2019 do 18.01.2024:
• Łukasiewicz Ewa (50% udziałów)
• Podemska Izabela (50% udziałów)