ISTREAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342413
NIP
9721207167
REGON
301275793

Podsumowanie

aktywa
513 tys.
przychód
1 mln
zysk
101 tys.
wartość firmy
1,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ALEKSANDRA FREDRY, 3
Kod pocztowy
61-701
Rejestracja
2009-11-27
Rozpoczęcie działalności
2009-11-27
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU, JAKO JEGO PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Istream.pl osiągnęła 1 044 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 041 892 zł. Pozostałe przychody to 2991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 940 650 zł.
Zysk netto wyniósł 101 242 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 883 zł w 2023 roku.
• 947 546 zł w 2022 roku.
• 737 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 242 zł w 2023 roku.
• 107 056 zł w 2022 roku.
• 119 724 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Istream.pl wynosi 1 483 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 381 664 zł a 2 612 207 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 221 zł w 2023 roku.
• 1 365 653 zł w 2022 roku.
• 1 196 260 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Istream.pl wyniosła 512 916 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 508 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4031 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 916 zł w 2023 roku.
• 411 522 zł w 2022 roku.
• 303 251 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Istream.pl wyniosły 4031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4031 zł w 2023 roku
• 3879 zł w 2022 roku
• 2664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Istream.pl wykazała przychody na poziomie 1 044 883 zł.
Organizacja zarobiła 112 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 079 zł w 2023 roku
• 11 679 zł w 2022 roku
• 8826 zł w 2021 roku

Organizacja Istream.pl wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Trembecka Marzena posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Damian Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trembecka Marzena (50% udziałów)
• Damian Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2018 do 13.10.2020:
• Kalkowski Maciej (15% udziałów)
• D***** P**** (15% udziałów)
W okresie od 27.11.2009 do 10.05.2018 najwięcej udziałów posiadała Centuria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.