POŚWIATA CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000439471
NIP
5213640022
REGON
146375327

Podsumowanie

aktywa
4,3 mln
przychód
4,2 mln
zysk
3,2 mln
wartość firmy
18,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
NARBUTTA, 83
Kod pocztowy
02-524
Rejestracja
2012-11-09
Rozpoczęcie działalności
2012-11-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - JACEK JANUSZ POŚWIATA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Poświata consulting osiągnęła 4 185 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 174 777 zł. Pozostałe przychody to 11 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 023 495 zł.
Zysk netto wyniósł 3 151 282 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -404 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 185 789 zł w 2023 roku.
• 5 768 017 zł w 2022 roku.
• 5 553 279 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -510 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 151 282 zł w 2023 roku.
• 4 662 475 zł w 2022 roku.
• 4 745 169 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poświata consulting wynosi 18 489 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 093 997 zł a 44 117 942 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 795 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 489 650 zł w 2023 roku.
• 26 505 099 zł w 2022 roku.
• 26 754 741 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Poświata consulting wyniosła 4 296 049 zł.
a
ktywa trwałe to 1 356 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 939 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 296 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 125 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 720 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 296 049 zł w 2023 roku.
• 5 522 197 zł w 2022 roku.
• 6 003 632 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -521.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1408.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Poświata consulting wyniosły 170 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 296 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 720 zł w 2023 roku
• 175 723 zł w 2022 roku
• 574 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Poświata consulting wykazała przychody na poziomie 4 185 789 zł.
Organizacja zarobiła 3 466 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 151 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 629 zł w 2023 roku
• 464 657 zł w 2022 roku
• 471 071 zł w 2021 roku

Organizacja Poświata consulting wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki