MEDIOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677357
NIP
5252710324
REGON
367264128

Podsumowanie

aktywa
212 tys.
przychód
325 tys.
zysk
-116 tys.
wartość firmy
322 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, 6
Kod pocztowy
00-392
Rejestracja
2017-05-10
Rozpoczęcie działalności
2017-05-10
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mediolia osiągnęła 325 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 226 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 450 zł.
Strata netto wyniosła 116 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 328 zł w 2022 roku.
• 323 076 zł w 2021 roku.
• 320 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 224 zł w 2022 roku.
• 158 599 zł w 2021 roku.
• 14 133 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mediolia wynosi 322 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 813 320 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 483 zł w 2022 roku.
• 1 042 544 zł w 2021 roku.
• 344 102 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mediolia wyniosła 212 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 615 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 413 zł w 2022 roku.
• 306 343 zł w 2021 roku.
• 160 676 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mediolia wyniosły 71 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 615 zł w 2022 roku
• 49 322 zł w 2021 roku
• 62 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mediolia wykazała przychody na poziomie 325 328 zł.
Organizacja zarobiła -116 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 15 683 zł w 2021 roku
• 1398 zł w 2020 roku

Organizacja Mediolia wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Skowron Aleksandra posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Skowron Mirosław posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.