GRUPA L8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000632190

NIP

5532527644

REGON

365151220

aktywa

138 tys.

przychód

515 tys.

zysk netto

19 tys.

wartość firmy

445 tys.

Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CIESZYN
Adres
UL. SŁOWICZA, 14
Kod pocztowy
43-400
Rejestracja
2016-08-12
Rozpoczęcie działalności
2016-08-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki

Organizacja Grupa l8 osiągnęła 515 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 182 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 345 zł.
Zysk netto wyniósł 18 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 215 zł w 2022 roku.
• 201 981 zł w 2021 roku.
• 106 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 837 zł w 2022 roku.
• 29 363 zł w 2021 roku.
• 42 263 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Grupa l8 wynosi 445 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 581 zł a 1 288 038 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 405 zł w 2022 roku.
• 264 558 zł w 2021 roku.
• 240 136 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa l8 wyniosła 137 941 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 499 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 941 zł w 2022 roku.
• 124 444 zł w 2021 roku.
• 116 155 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa l8 wyniosły 102 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 499 zł w 2022 roku
• 107 840 zł w 2021 roku
• 131 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa l8 wykazała przychody na poziomie 515 215 zł.
Organizacja zarobiła 21 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2556 zł w 2022 roku
• 1605 zł w 2021 roku
• 3756 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Grupa l8 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0121%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Sanecki Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.