FOR MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345579
NIP
9512300572
REGON
142198928

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
2,2 mln
zysk
508 tys.
wartość firmy
4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WALECZNYCH, 7
Kod pocztowy
03-916
Rejestracja
2009-12-31
Rozpoczęcie działalności
2009-12-30
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Wydawanie książek Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja statków i konstrukcji pływających Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Drukowanie gazet Produkcja samochodów osobowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji informacyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z tłumaczeniami Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność agencji pracy tymczasowej Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność holdingów finansowych Działalność obiektów kulturalnych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Ruchome placówki gastronomiczne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie gazet Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Nadawanie programów radiofonicznych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność związana z projekcją filmów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność fotograficzna Leasing finansowy Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe drukowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja For motion osiągnęła 2 154 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 154 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 646 936 zł.
Zysk netto wyniósł 508 030 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 154 965 zł w 2022 roku.
• 2 007 249 zł w 2021 roku.
• 1 197 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 030 zł w 2022 roku.
• 623 123 zł w 2021 roku.
• -3266 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji For motion wynosi 4 004 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 535 777 zł a 7 112 416 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 004 540 zł w 2022 roku.
• 4 369 672 zł w 2021 roku.
• 1 218 861 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów For motion wyniosła 1 098 968 zł.
a
ktywa trwałe to 421 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 968 zł w 2022 roku.
• 1 273 173 zł w 2021 roku.
• 665 709 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania For motion wyniosły 384 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 599 zł w 2022 roku
• 554 489 zł w 2021 roku
• 104 752 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja For motion wykazała przychody na poziomie 2 154 965 zł.
Organizacja zarobiła 566 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 525 zł w 2022 roku
• 66 345 zł w 2021 roku
• 13 685 zł w 2020 roku

Organizacja For motion wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Podemski Michał posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2014 jest Podemski Michał kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2009 do 03.03.2014:
Podemski Michał (33% udziałów)
Stembrowicz Beata (33% udziałów)
Rużycka Kwiatkowska Natalia (33% udziałów)