FOR MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000345579

NIP

9512300572

REGON

142198928

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk netto

508 tys.

wartość firmy

4 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WALECZNYCH, 7
Kod pocztowy
03-916
Rejestracja
2009-12-31
Rozpoczęcie działalności
2009-12-30
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność portali internetowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Drukowanie gazet Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Pozostałe drukowanie Ruchome placówki gastronomiczne Produkcja samochodów osobowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja statków i konstrukcji pływających Działalność agencji informacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z tłumaczeniami Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność holdingów finansowych Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Leasing finansowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Wydawanie książek Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Nadawanie programów radiofonicznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność obiektów kulturalnych Pozostała działalność wydawnicza Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Działalność związana z projekcją filmów Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z zarządzaniem funduszami Wydawanie gazet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki

Organizacja For motion osiągnęła 2 154 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 154 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 646 936 zł.
Zysk netto wyniósł 508 030 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 154 965 zł w 2022 roku.
• 2 007 249 zł w 2021 roku.
• 1 197 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 030 zł w 2022 roku.
• 623 123 zł w 2021 roku.
• -3266 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji For motion wynosi 4 004 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 535 777 zł a 7 112 416 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 004 540 zł w 2022 roku.
• 4 369 672 zł w 2021 roku.
• 1 218 861 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów For motion wyniosła 1 098 968 zł.
a
ktywa trwałe to 421 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 968 zł w 2022 roku.
• 1 273 173 zł w 2021 roku.
• 665 709 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania For motion wyniosły 384 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 599 zł w 2022 roku
• 554 489 zł w 2021 roku
• 104 752 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja For motion wykazała przychody na poziomie 2 154 965 zł.
Organizacja zarobiła 566 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 525 zł w 2022 roku
• 66 345 zł w 2021 roku
• 13 685 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja For motion wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0506%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podemski Michał posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2014 jest Podemski Michał kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2009 do 03.03.2014:
• Rużycka Kwiatkowska Natalia (33% udziałów)
• Stembrowicz Beata (33% udziałów)
• Podemski Michał (33% udziałów)