GELADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000768836

NIP

6783177805

REGON

382407576

aktywa

193 tys.

przychód

447 tys.

zysk netto

56 tys.

wartość firmy

623 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU, 42
Kod pocztowy
31-618
Rejestracja
2019-01-25
Rozpoczęcie działalności
2019-01-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Gelada osiągnęła 447 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 447 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 976 zł.
Zysk netto wyniósł 56 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 030 zł w 2022 roku.
• 226 422 zł w 2021 roku.
• 90 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 054 zł w 2022 roku.
• 20 878 zł w 2021 roku.
• 46 019 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Gelada wynosi 623 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 101 zł a 1 117 575 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 623 339 zł w 2022 roku.
• 293 520 zł w 2021 roku.
• 312 242 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gelada wyniosła 193 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 333 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 135 zł w 2022 roku.
• 89 780 zł w 2021 roku.
• 91 335 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gelada wyniosły 58 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 333 zł w 2022 roku
• 11 033 zł w 2021 roku
• 1157 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gelada wykazała przychody na poziomie 447 030 zł.
Organizacja zarobiła 69 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 162 zł w 2022 roku
• 2014 zł w 2021 roku
• 4907 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Gelada wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0105%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Staniszewski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Polakowska Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.