VENTRY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000611801
NIP
7010565440
REGON
364161669

Podsumowanie

aktywa
419,8 mln
przychód
37,6 mln
zysk
-28,2 mln
wartość firmy
25,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 22
Kod pocztowy
00-133
Rejestracja
2016-04-07
Rozpoczęcie działalności
2016-04-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA TJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: RAFAŁ KWIATKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WOJCIECH KNAWA - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MICHAŁ ŚWIERCZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ JACEK BAGIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ventry investments osiągnęła 37 625 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 593 222 zł. Pozostałe przychody to 32 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 775 895 zł.
Strata netto wyniosła 28 182 673 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 335 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 625 284 zł w 2018 roku.
• 38 961 045 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 936 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 182 673 zł w 2018 roku.
• 19 753 544 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventry investments wynosi 25 083 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 063 209 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 546 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 083 523 zł w 2018 roku.
• 121 630 248 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ventry investments wyniosła 419 799 929 zł.
a
ktywa trwałe to 376 250 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 549 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 799 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 053 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 853 059 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 519 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 419 799 929 zł w 2018 roku.
• 483 319 549 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 311%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 222.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ventry investments wyniosły 428 853 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 799 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 277 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 853 059 zł w 2018 roku
• 461 130 162 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2018 roku
• 95% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ventry investments wykazała przychody na poziomie 37 625 284 zł.
Brak danych

Organizacja Ventry investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki