ACT1 GROUP - AGILE1 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501814
NIP
7010415918
REGON
147153652

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
10 mln
zysk
-388 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ARMII KRAJOWEJ, 18
Kod pocztowy
30-150
Rejestracja
2014-03-14
Rozpoczęcie działalności
2014-03-24
Kapitał zakładowy
97700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Act1 group - agile1 poland osiągnęła 10 029 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 029 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 417 403 zł.
Strata netto wyniosła 387 648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 029 755 zł w 2022 roku.
• 7 142 220 zł w 2021 roku.
• 5 586 182 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 375 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -387 648 zł w 2022 roku.
• 344 977 zł w 2021 roku.
• -103 217 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Act1 group - agile1 poland wynosi 6 686 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 074 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 686 503 zł w 2022 roku.
• 6 141 386 zł w 2021 roku.
• 3 724 122 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Act1 group - agile1 poland wyniosła 2 332 486 zł.
a
ktywa trwałe to 434 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 898 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 332 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 475 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 808 276 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 332 486 zł w 2022 roku.
• 2 235 326 zł w 2021 roku.
• 2 119 171 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4490950599.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4534208759.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Act1 group - agile1 poland wyniosły 4 808 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 332 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 808 276 zł w 2022 roku
• 4 323 467 zł w 2021 roku
• 4 781 439 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku
• 226% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Act1 group - agile1 poland wykazała przychody na poziomie 10 029 755 zł.
Organizacja zarobiła -387 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -387 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 55 080 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Act1 group - agile1 poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

The Act1 Group, Inc. posiada 1954 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2017 jest The Act1 Group, Inc. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2016 do 09.02.2017 był The Act1 Group, Inc. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.03.2014 do 05.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Taylorwessing E|n|w|c E. Stobiecka, Kancelaria Prawna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.