PEC OŻARÓW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500429
NIP
5272710758
REGON
147144831

Podsumowanie

aktywa
110,3 mln
przychód
14,8 mln
zysk
-1,2 mln
wartość firmy
42,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZŁOTA, 59
Kod pocztowy
00-120
Rejestracja
2014-03-06
Rozpoczęcie działalności
2014-03-18
Kapitał zakładowy
10617950,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pec ożarów 2 osiągnęła 14 814 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 028 488 zł. Pozostałe przychody to 3 785 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 248 552 zł.
Strata netto wyniosła 1 220 064 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 899 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 814 248 zł w 2023 roku.
• 14 502 851 zł w 2022 roku.
• 23 437 789 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 314 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 220 064 zł w 2023 roku.
• 3 464 949 zł w 2022 roku.
• 11 249 562 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pec ożarów 2 wynosi 42 526 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 134 480 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 759 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 526 381 zł w 2023 roku.
• 57 093 627 zł w 2022 roku.
• 91 589 991 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pec ożarów 2 wyniosła 110 318 856 zł.
a
ktywa trwałe to 102 057 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 261 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 318 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 533 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 785 236 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 493 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 318 856 zł w 2023 roku.
• 113 818 448 zł w 2022 roku.
• 111 347 591 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pec ożarów 2 wyniosły 66 785 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 318 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 613 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 785 236 zł w 2023 roku
• 69 064 765 zł w 2022 roku
• 70 058 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pec ożarów 2 wykazała przychody na poziomie 14 814 248 zł.
Organizacja zarobiła -800 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 220 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 875 zł w 2023 roku
• 1 031 762 zł w 2022 roku
• 3 323 485 zł w 2021 roku

Organizacja Pec ożarów 2 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pec Holdings S.a R.l. posiada 212359 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2023 jest Pec Holdings S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2018 do 01.02.2023 był Pec Dutch Holdings B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.01.2015 do 09.01.2018 najwięcej udziałów posiadał He Dutch B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PEC OŻARÓW 2

Organizacja Numer KRS
1
0000637181
2
0000472931
3
0000101969
4
0000634232
5
0000910055
6
0000026051
7
0000680117
8
0000284772
9
0000456369
10
0000290723
11
0000450610
12
0000152895
13
0000589150
14
0000080611
15
0000800649
16
0000646517
17
0000366060
18
0000011291
19
0000424893
20
0000081670
21
0000763227
22
0000113850
23
0000697471
24
0000238881
25
0000541981
26
0000447639
27
0000034565
28
0000522329
29
0000075678
30
0000271473