AMZ ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450927
NIP
8792669897
REGON
341394124

Podsumowanie

aktywa
5,5 mln
przychód
16,5 mln
zysk
278 tys.
wartość firmy
13,7 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. PŁASKA, 17
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2013-02-13
Rozpoczęcie działalności
2013-02-13
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIENIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Amz elektro osiągnęła 16 533 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 533 067 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 254 670 zł.
Zysk netto wyniósł 278 397 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -308 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 533 094 zł w 2023 roku.
• 9 977 064 zł w 2022 roku.
• 14 942 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 397 zł w 2023 roku.
• 120 864 zł w 2022 roku.
• 984 967 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amz elektro wynosi 13 668 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 532 687 zł a 41 332 736 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 668 340 zł w 2023 roku.
• 8 458 722 zł w 2022 roku.
• 15 134 611 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Amz elektro wyniosła 5 456 789 zł.
a
ktywa trwałe to 1 613 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 842 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 456 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 043 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 413 206 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 456 789 zł w 2023 roku.
• 5 060 012 zł w 2022 roku.
• 5 342 806 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Amz elektro wyniosły 3 413 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 456 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -513 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 413 206 zł w 2023 roku
• 3 294 826 zł w 2022 roku
• 3 698 484 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Amz elektro wykazała przychody na poziomie 16 533 094 zł.
Organizacja zarobiła 346 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 457 zł w 2023 roku
• 60 373 zł w 2022 roku
• 116 561 zł w 2021 roku

Organizacja Amz elektro wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stankiewicz Zbigniew posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Umerli Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Wróblewski Michał posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.