ZAKŁAD METALOWY ORTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000424395
NIP
8172172553
REGON
180859671

Podsumowanie

aktywa
9,5 mln
przychód
10 mln
zysk
1,4 mln
wartość firmy
17,2 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ŁAWNICA
Adres
, 258
Kod pocztowy
39-331
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST - ZAKŁAD METALOWY ORTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁAWNICY. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST WOJCIECH ORTYL - PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Odzysk surowców PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA METALI Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Transport drogowy towarów BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zakład metalowy ortyl osiągnęła 9 981 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 954 195 zł. Pozostałe przychody to 27 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 593 014 zł.
Zysk netto wyniósł 1 361 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 288 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 981 530 zł w 2019 roku.
• 9 564 183 zł w 2018 roku.
• 7 404 755 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 478 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 361 181 zł w 2019 roku.
• 1 431 467 zł w 2018 roku.
• 403 864 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład metalowy ortyl wynosi 17 205 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 106 371 zł a 27 233 976 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 820 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 205 446 zł w 2019 roku.
• 16 187 477 zł w 2018 roku.
• 9 563 843 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zakład metalowy ortyl wyniosła 9 488 600 zł.
a
ktywa trwałe to 5 388 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 099 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 488 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 808 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 680 106 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 488 600 zł w 2019 roku.
• 9 286 227 zł w 2018 roku.
• 8 019 251 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zakład metalowy ortyl wyniosły 2 680 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 488 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -661 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 680 106 zł w 2019 roku
• 3 838 913 zł w 2018 roku
• 4 003 405 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2019 roku
• 41% w 2018 roku
• 50% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zakład metalowy ortyl wykazała przychody na poziomie 9 981 530 zł.
Organizacja zarobiła 1 708 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 347 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 361 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 612 zł w 2019 roku
• 298 995 zł w 2018 roku
• 128 823 zł w 2017 roku

Organizacja Zakład metalowy ortyl wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki