WENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355543
NIP
5252478206
REGON
142416549

Podsumowanie

aktywa
16 mln
przychód
18,3 mln
zysk
843 tys.
wartość firmy
21,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PROSTA, 67
Kod pocztowy
00-838
Rejestracja
2010-04-29
Rozpoczęcie działalności
2010-05-04
Kapitał zakładowy
2392500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wento osiągnęła 18 295 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 295 607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 452 753 zł.
Zysk netto wyniósł 842 854 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 822 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 295 607 zł w 2022 roku.
• 9 239 454 zł w 2021 roku.
• 10 060 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 175 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 854 zł w 2022 roku.
• 1 707 491 zł w 2021 roku.
• 1 159 557 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Wento wynosi 21 216 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 647 841 zł a 45 739 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 268 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 216 328 zł w 2022 roku.
• 18 005 301 zł w 2021 roku.
• 15 080 280 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wento wyniosła 16 039 230 zł.
a
ktywa trwałe to 600 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 439 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 039 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 530 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 508 776 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 592 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 039 230 zł w 2022 roku.
• 13 643 551 zł w 2021 roku.
• 5 350 334 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wento wyniosły 8 508 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 039 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 642 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 508 776 zł w 2022 roku
• 6 955 951 zł w 2021 roku
• 370 225 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wento wykazała przychody na poziomie 18 295 607 zł.
Organizacja zarobiła 975 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 123 zł w 2022 roku
• 141 670 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Wento wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Equinor Wind Power As posiada 47850 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest Equinor Wind Power As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2021 do 21.03.2023 był Wind Power As kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.05.2015 do 26.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Wento Holdings S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WENTO