PROMISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000378384
NIP
6762435805
REGON
121454718

Podsumowanie

aktywa
699 tys.
przychód
1,6 mln
zysk
208 tys.
wartość firmy
2,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. KS. STEFANA PAWLICKIEGO, 2
Kod pocztowy
30-320
Rejestracja
2011-02-15
Rozpoczęcie działalności
2011-02-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. PROMISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Promiss osiągnęła 1 632 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 632 730 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 424 806 zł.
Zysk netto wyniósł 207 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 731 zł w 2022 roku.
• 1 547 316 zł w 2021 roku.
• 1 542 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 924 zł w 2022 roku.
• 182 778 zł w 2021 roku.
• 321 737 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promiss wynosi 2 354 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 433 974 zł a 4 081 827 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 159 zł w 2022 roku.
• 2 130 688 zł w 2021 roku.
• 2 758 570 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Promiss wyniosła 698 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 218 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 907 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 538 zł w 2022 roku.
• 625 552 zł w 2021 roku.
• 677 549 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Promiss wyniosły 119 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 907 zł w 2022 roku
• 134 844 zł w 2021 roku
• 86 231 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Promiss wykazała przychody na poziomie 1 632 731 zł.
Organizacja zarobiła 234 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 210 zł w 2022 roku
• 23 612 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Promiss wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki