SIMPLE FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000673577

NIP

5213776916

REGON

367060762

aktywa

1,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk netto

129 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WIERTNICZA, 135A
Kod pocztowy
02-952
Rejestracja
2017-04-12
Rozpoczęcie działalności
2017-04-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki

Organizacja Simple frame osiągnęła 1 638 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 638 809 zł. Pozostałe przychody to 82 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 510 254 zł.
Zysk netto wyniósł 128 555 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 638 891 zł w 2022 roku.
• 1 714 401 zł w 2021 roku.
• 1 248 239 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 555 zł w 2022 roku.
• 232 588 zł w 2021 roku.
• 208 923 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Simple frame wynosi 2 238 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 631 768 zł a 4 097 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 238 583 zł w 2022 roku.
• 2 665 225 zł w 2021 roku.
• 2 085 351 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Simple frame wyniosła 1 083 145 zł.
a
ktywa trwałe to 277 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 842 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 787 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 145 zł w 2022 roku.
• 975 129 zł w 2021 roku.
• 763 689 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Simple frame wyniosły 240 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 787 zł w 2022 roku
• 185 873 zł w 2021 roku
• 207 021 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Simple frame wykazała przychody na poziomie 1 638 891 zł.
Organizacja zarobiła 146 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 018 zł w 2022 roku
• 14 272 zł w 2021 roku
• 24 142 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Simple frame wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0385%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Osmulski Bartosz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.