MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294660
NIP
8133527259
REGON
180279488

Podsumowanie

aktywa
217,6 mln
przychód
314,5 mln
zysk
422 tys.
wartość firmy
265,6 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
STASZICA, 24
Kod pocztowy
35-051
Rejestracja
2007-12-31
Rozpoczęcie działalności
2008-01-01
Kapitał zakładowy
54465000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej - rzeszów osiągnęła 314 520 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 433 388 zł. Pozostałe przychody to 2 087 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 011 674 zł.
Zysk netto wyniósł 421 714 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 036 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 520 559 zł w 2023 roku.
• 224 229 175 zł w 2022 roku.
• 197 571 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -432 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 714 zł w 2023 roku.
• 146 376 zł w 2022 roku.
• 327 795 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej - rzeszów wynosi 265 556 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 217 141 zł a 786 301 398 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 692 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 556 134 zł w 2023 roku.
• 203 944 238 zł w 2022 roku.
• 184 995 124 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej - rzeszów wyniosła 217 598 404 zł.
a
ktywa trwałe to 164 994 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 604 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 598 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 251 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 346 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 062 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 598 404 zł w 2023 roku.
• 209 874 271 zł w 2022 roku.
• 195 285 622 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej - rzeszów wyniosły 145 346 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 598 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 645 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 346 531 zł w 2023 roku
• 138 044 112 zł w 2022 roku
• 125 992 817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej - rzeszów wykazała przychody na poziomie 314 520 559 zł.
Organizacja zarobiła 476 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 795 zł w 2023 roku
• 5895 zł w 2022 roku
• 33 950 zł w 2021 roku

Organizacja Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej - rzeszów wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmina Miasto Rzeszów posiada 54465 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest Gmina Miasto Rzeszów kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2019 do 13.10.2022 był Gmina Miasto Rzeszów kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2015 do 31.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miasto Rzeszów. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW

Organizacja Numer KRS
1
0000232570
2
0000064803
3
0000797164
4
0000165489
5
0000044459
6
0000045812
7
0000057372
8
0000081135
9
0000212092
10
0000118475
11
0000033543
12
0000060440
13
0000027924
14
0000315640
15
0000164397
16
0000061254
17
0000049465
18
0000006956
19
0000166177
20
0000040456
21
0000127954
22
0000094197
23
0000123595
24
0000232646
25
0000064511
26
0000504084
27
0000101552
28
0000072800
29
0000050068
30
0000041694