PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000101552
NIP
6461015439
REGON
272713960

Podsumowanie

aktywa
262,9 mln
przychód
188 mln
zysk
111 tys.
wartość firmy
240,5 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TYCHY
Adres
KUBICY, 6
Kod pocztowy
43-100
Rejestracja
2002-03-22
Rozpoczęcie działalności
1995-12-01
Kapitał zakładowy
150783600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej osiągnęła 187 959 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 841 513 zł. Pozostałe przychody to 118 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 730 329 zł.
Zysk netto wyniósł 111 183 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 401 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 959 799 zł w 2023 roku.
• 136 529 285 zł w 2022 roku.
• 128 969 496 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 183 zł w 2023 roku.
• 88 590 zł w 2022 roku.
• 411 738 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 240 455 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 111 834 zł a 611 756 559 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 463 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 455 622 zł w 2023 roku.
• 205 916 333 zł w 2022 roku.
• 202 743 625 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosła 262 938 465 zł.
a
ktywa trwałe to 229 403 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 534 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 938 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 939 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 999 325 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 908 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 938 465 zł w 2023 roku.
• 248 285 719 zł w 2022 roku.
• 236 776 475 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosły 109 999 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 938 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 004 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 999 325 zł w 2023 roku
• 95 562 456 zł w 2022 roku
• 83 287 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 187 959 799 zł.
Organizacja zarobiła 186 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 346 zł w 2023 roku
• 574 108 zł w 2022 roku
• 579 233 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmina Tychy posiada 2245886 udziałów, które stanowią 74.5% firmy.
Tauron Ciepło posiada 636179 udziałów, które stanowią 21.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2023 jest Gmina Tychy kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2022 do 23.06.2023 był Gmina Tychy kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 13.02.2015 do 29.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Gmina Tychy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Organizacja Numer KRS
1
0000047173
2
0000064511
3
0000099059
4
0000021724
5
0000041013
6
0000045812
7
0000081135
8
0000072800
9
0000040456
10
0000504084
11
0000015712
12
0000365849
13
0000045107
14
0000049465
15
0000060440
16
0000212092
17
0000033543
18
0000083592
19
0000006956
20
0000027924
21
0000050068
22
0000061254
23
0000294660
24
0000232646
25
0000059291
26
0000181417
27
0000127954
28
0000041694
29
0000094197
30
0000123595