DARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000248708
NIP
8380000966
REGON
005286350

Podsumowanie

aktywa
113,3 mln
przychód
241,5 mln
zysk
186 tys.
wartość firmy
192,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
GRODZISK MAZOWIECKI
Adres
BAŁTYCKA, 50
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2006-01-09
Rozpoczęcie działalności
1990-11-19
Kapitał zakładowy
7001010,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ, PRAWO DI REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓM PROKURENTOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MA PRAWI REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dartom osiągnęła 241 472 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 788 446 zł. Pozostałe przychody to 1 684 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 602 844 zł.
Zysk netto wyniósł 185 602 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 751 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 472 873 zł w 2023 roku.
• 276 887 432 zł w 2022 roku.
• 222 854 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -500 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 602 zł w 2023 roku.
• 8 733 438 zł w 2022 roku.
• 9 758 283 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dartom wynosi 192 200 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 856 024 zł a 603 682 182 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 861 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 200 585 zł w 2023 roku.
• 251 277 419 zł w 2022 roku.
• 212 805 082 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dartom wyniosła 113 257 764 zł.
a
ktywa trwałe to 57 762 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 495 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 257 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 635 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 622 751 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 011 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 257 764 zł w 2023 roku.
• 108 382 004 zł w 2022 roku.
• 80 063 210 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dartom wyniosły 72 622 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 257 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 419 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 622 751 zł w 2023 roku
• 66 045 942 zł w 2022 roku
• 46 460 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dartom wykazała przychody na poziomie 241 472 873 zł.
Organizacja zarobiła 246 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -130 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 738 zł w 2023 roku
• 2 759 671 zł w 2022 roku
• 2 573 376 zł w 2021 roku

Organizacja Dartom wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Szumacher Dariusz posiada 3500 udziałów, które stanowią 96.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2018 jest Szumacher Dariusz kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2017 do 20.04.2018 był Szumacher Dariusz kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 07.02.2017 do 04.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Szumacher Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DARTOM

Organizacja Numer KRS
1
0000319928
2
0000287765
3
0000244032
4
0000353207
5
0000459017
6
0000377305
7
0000694426
8
0000008398
9
0000155014
10
0000500515
11
0000534873
12
0000220266
13
0000008692
14
0000417925
15
0000536841
16
0000132570
17
0000326263
18
0000066693
19
0000960024
20
0000277081
21
0000289498
22
0000093231
23
0000521111
24
0000082505
25
0000749879
26
0000124780
27
0000671471
28
0000525946
29
0000051738
30
0000456644