"IGNASZAK" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000074221
NIP
6180043591
REGON
250389292

Podsumowanie

aktywa
76,8 mln
przychód
185,1 mln
zysk
297 tys.
wartość firmy
134,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 5
Kod pocztowy
62-800
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY KAŻDY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "ignaszak" osiągnęła 185 052 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 002 004 zł. Pozostałe przychody to 50 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 705 406 zł.
Zysk netto wyniósł 296 598 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 956 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 052 345 zł w 2018 roku.
• 152 095 347 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -321 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 598 zł w 2018 roku.
• 617 690 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ignaszak" wynosi 134 907 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 965 978 zł a 462 630 863 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 686 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 907 300 zł w 2018 roku.
• 114 220 338 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "ignaszak" wyniosła 76 844 376 zł.
a
ktywa trwałe to 21 866 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 350 211 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 627 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 844 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 803 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 040 805 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 857 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 844 376 zł w 2018 roku.
• 73 987 146 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "ignaszak" wyniosły 63 040 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 844 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 857 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 040 805 zł w 2018 roku
• 60 183 575 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2018 roku
• 81% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "ignaszak" wykazała przychody na poziomie 185 052 345 zł.
Organizacja zarobiła 296 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja "ignaszak" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki