RISE UP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000978903
NIP
8133880412
REGON
522386870

Podsumowanie

aktywa
27 tys.
przychód
100 tys.
zysk
12 tys.
wartość firmy
132 tys.
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. JANUSZA KORCZAKA, 2
Kod pocztowy
35-114
Rejestracja
2022-06-24
Rozpoczęcie działalności
2022-06-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rise up team osiągnęła 100 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 387 zł.
Zysk netto wyniósł 11 883 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 270 zł w 2023 roku.
• 43 308 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 883 zł w 2023 roku.
• 7212 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rise up team wynosi 132 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 071 zł a 250 674 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 448 zł w 2023 roku.
• 66 879 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rise up team wyniosła 26 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 835 zł w 2023 roku.
• 13 234 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rise up team wyniosły 2740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2740 zł w 2023 roku
• 1022 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rise up team wykazała przychody na poziomie 100 270 zł.
Organizacja zarobiła 13 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1288 zł w 2023 roku
• 831 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Rise up team wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mierzejewski Dariusz posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.