VIRTUAL MAGIC STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000868046
NIP
7812014970
REGON
387538403

Podsumowanie

aktywa
20 tys.
przychód
116 tys.
zysk
9 tys.
wartość firmy
129 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. SIELSKA, 17A
Kod pocztowy
60-129
Rejestracja
2020-11-19
Rozpoczęcie działalności
2020-11-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
virtualmagicstudio.com
Email
virtualmagic@virtualmagic.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Virtual magic studio osiągnęła 116 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 000 zł. Pozostałe przychody to 26 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 616 zł.
Zysk netto wyniósł 9384 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 355 zł w 2023 roku.
• 25 259 zł w 2022 roku.
• 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9384 zł w 2023 roku.
• 5184 zł w 2022 roku.
• -1072 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtual magic studio wynosi 128 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 872 zł a 290 887 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 977 zł w 2023 roku.
• 44 411 zł w 2022 roku.
• 3246 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Virtual magic studio wyniosła 19 636 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 2895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1140 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 636 zł w 2023 roku.
• 32 855 zł w 2022 roku.
• 3928 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Virtual magic studio wyniosły 1140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1140 zł w 2023 roku
• 23 743 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Virtual magic studio wykazała przychody na poziomie 116 355 zł.
Organizacja zarobiła 9384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 506 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Virtual magic studio wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zduńczyk Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Zduńczyk Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest Zduńczyk Daniel kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2022 do 24.05.2024 był Zduńczyk Daniel kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2020 do 13.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Zduńczyk Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.