ICARUS GLOBAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000951731
NIP
5252895080
REGON
521184057

Podsumowanie

aktywa
319 tys.
przychód
1 mln
zysk
152 tys.
wartość firmy
1,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PRZASNYSZ
Adres
UL. CIECHANOWSKA, 12
Kod pocztowy
06-300
Rejestracja
2022-02-04
Rozpoczęcie działalności
2022-02-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.icarus.com.pl
Email
zarzad@icarus.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: ICARUS GLOBAL PROJECT to innowacyjne narzędzie online, które umożliwia osobom ...
W skrócie
  • Samodzielne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką
  • Intuicyjne formularze i wsparcie lektora
  • Możliwość konsultacji z ekspertem po rejestracji
  • Ekonomiczna alternatywa dla drogich usług prawnych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Icarus global project osiągnęła 1 015 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 863 572 zł.
Zysk netto wyniósł 151 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 510 zł w 2023 roku.
• 454 697 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 938 zł w 2023 roku.
• 111 246 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icarus global project wynosi 1 485 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 200 877 zł a 2 538 775 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 485 635 zł w 2023 roku.
• 835 301 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Icarus global project wyniosła 318 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 050 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 886 zł w 2023 roku.
• 166 883 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Icarus global project wyniosły 51 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 050 zł w 2023 roku
• 50 637 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Icarus global project wykazała przychody na poziomie 1 015 510 zł.
Organizacja zarobiła 171 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 238 zł w 2023 roku
• 10 654 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Icarus global project wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sobociński Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gwardys Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.