MJRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000750407

NIP

7393919464

REGON

381386783

aktywa

169 tys.

przychód

188 tys.

zysk netto

76 tys.

wartość firmy

554 tys.

Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 6
Kod pocztowy
10-033
Rejestracja
2018-09-25
Rozpoczęcie działalności
2018-09-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Mjrp osiągnęła 188 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 876 zł.
Zysk netto wyniósł 76 166 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 042 zł w 2022 roku.
• 132 642 zł w 2021 roku.
• 123 475 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 166 zł w 2022 roku.
• 83 175 zł w 2021 roku.
• -26 117 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Mjrp wynosi 553 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 704 zł a 1 066 324 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 730 zł w 2022 roku.
• 486 613 zł w 2021 roku.
• 85 422 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mjrp wyniosła 169 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4396 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 335 zł w 2022 roku.
• 102 817 zł w 2021 roku.
• 6988 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mjrp wyniosły 4396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4396 zł w 2022 roku
• 15 503 zł w 2021 roku
• 2848 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mjrp wykazała przychody na poziomie 188 042 zł.
Organizacja zarobiła 84 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8309 zł w 2022 roku
• 5915 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Mjrp wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00441%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Rytel Przełomiec Michał posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.