HOSHI INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790969
NIP
5272896450
REGON
383646751

Podsumowanie

aktywa
8 tys.
przychód
22 tys.
zysk
3 tys.
wartość firmy
34 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRUCZA, 46
Kod pocztowy
00-509
Rejestracja
2019-06-14
Rozpoczęcie działalności
2019-06-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hoshi international poland osiągnęła 22 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 399 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 123 zł.
Zysk netto wyniósł 3276 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 483 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3276 zł w 2020 roku.
• -740 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hoshi international poland wynosi 33 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5652 zł a 56 206 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 745 zł w 2020 roku.
• 3195 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hoshi international poland wyniosła 7860 zł.
a
ktywa obrotowe to 7860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7860 zł w 2020 roku.
• 4260 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hoshi international poland wyniosły 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hoshi international poland wykazała przychody na poziomie 22 483 zł.
Organizacja zarobiła 3600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Hoshi international poland wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.00005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hoshi International Inc. posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Base Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2020 jest Hoshi International Inc. kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2019 do 27.02.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.