FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762381
NIP
6182179975
REGON
382022540

Podsumowanie

aktywa
5 tys.
przychód
478 tys.
zysk
-12 tys.
wartość firmy
319 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 138A
Kod pocztowy
40-156
Rejestracja
2018-12-12
Rozpoczęcie działalności
2018-12-12
Kapitał zakładowy
310000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fundusz leasingowy osiągnęła 477 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 490 116 zł.
Strata netto wyniosła 12 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 806 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 310 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• -3600 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundusz leasingowy wynosi 318 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 194 516 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 538 zł w 2022 roku.
• 4800 zł w 2021 roku.
• 4800 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fundusz leasingowy wyniosła 5484 zł.
a
ktywa obrotowe to 5484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 394 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5484 zł w 2022 roku.
• 7527 zł w 2021 roku.
• 6929 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -224%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 208%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fundusz leasingowy wyniosły 11 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 394 zł w 2022 roku
• 1127 zł w 2021 roku
• 529 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 208% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fundusz leasingowy wykazała przychody na poziomie 477 806 zł.
Organizacja zarobiła -12 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Fundusz leasingowy wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wojciechowska Miluc Anna posiada 2821 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2023 jest Wojciechowska Miluc Anna kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2018 do 14.04.2023 był Miluc Krzysztof kontrolując 70% udziałów.