EXTREME COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000450280

NIP

5252545428

REGON

146472390

aktywa

697 tys.

przychód

662 tys.

zysk netto

131 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWY ŚWIAT, 41
Kod pocztowy
00-042
Rejestracja
2013-02-07
Rozpoczęcie działalności
2013-01-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE .

Podstawowe wyniki

Organizacja Extreme communication osiągnęła 662 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 653 020 zł. Pozostałe przychody to 9023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 356 zł.
Zysk netto wyniósł 130 664 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 043 zł w 2022 roku.
• 686 173 zł w 2021 roku.
• 533 740 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 664 zł w 2022 roku.
• 64 826 zł w 2021 roku.
• 165 075 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Extreme communication wynosi 1 295 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 331 736 zł a 1 829 294 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 295 754 zł w 2022 roku.
• 950 491 zł w 2021 roku.
• 1 201 245 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Extreme communication wyniosła 696 954 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 103 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 696 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 639 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 696 954 zł w 2022 roku.
• 473 693 zł w 2021 roku.
• 360 503 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Extreme communication wyniosły 254 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 696 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 639 zł w 2022 roku
• 162 042 zł w 2021 roku
• 113 678 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Extreme communication wykazała przychody na poziomie 662 043 zł.
Organizacja zarobiła 143 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 129 zł w 2022 roku
• 6593 zł w 2021 roku
• 16 326 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Extreme communication wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0155%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Gniazdowski Franciszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gniazdowska Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gniazdowski Franciszek (50% udziałów)
• Gniazdowska Maria (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2022 do 20.09.2023 była Gniazdowska Maria kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 07.02.2013 do 01.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Gniazdowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.