ELECTRONIC ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463564
NIP
5213653332
REGON
146767620

Podsumowanie

aktywa
564 tys.
przychód
565 tys.
zysk
-82 tys.
wartość firmy
609 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
CHEŁMSKA, 21
Kod pocztowy
00-724
Rejestracja
2013-05-24
Rozpoczęcie działalności
2013-05-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Electronic art osiągnęła 565 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 565 344 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 647 807 zł.
Strata netto wyniosła 82 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 344 zł w 2023 roku.
• 512 650 zł w 2022 roku.
• 573 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 463 zł w 2023 roku.
• 179 240 zł w 2022 roku.
• 170 253 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electronic art wynosi 609 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 413 359 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 338 zł w 2023 roku.
• 1 363 043 zł w 2022 roku.
• 1 233 303 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Electronic art wyniosła 563 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 771 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 694 zł w 2023 roku.
• 385 942 zł w 2022 roku.
• 249 333 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41275.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41275.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Electronic art wyniosły 253 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 771 zł w 2023 roku
• -19 815 zł w 2022 roku
• 22 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• -5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Electronic art wykazała przychody na poziomie 565 344 zł.
Organizacja zarobiła -82 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 874 zł w 2022 roku
• 16 848 zł w 2021 roku

Organizacja Electronic art wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Liwiński Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.