APARTS GROUP BRZEZOWSKI OŻÓG SPÓŁKA JAWNA KRS
0000585539
NIP
8831858913
REGON
363005542

Podsumowanie

aktywa
2 mln
przychód
10 mln
zysk
853 tys.
wartość firmy
10,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. PAPROTNA, 5
Kod pocztowy
51-117
Rejestracja
2015-11-12
Rozpoczęcie działalności
2015-11-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZENOSZĄCYCH JEDNOKROTNIE KWOTĘ 5000,00PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Aparts group brzezowski ożóg osiągnęła 9 990 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 990 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 137 960 zł.
Zysk netto wyniósł 852 569 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 990 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 990 528 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 852 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 852 569 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aparts group brzezowski ożóg wynosi 10 580 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 510 304 zł a 24 976 321 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 293 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 580 930 zł w 2021 roku.
• 287 300 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Aparts group brzezowski ożóg wyniosła 1 948 739 zł.
a
ktywa trwałe to 66 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 881 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 680 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 268 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 948 739 zł w 2021 roku.
• 1 062 417 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Aparts group brzezowski ożóg wyniosły 1 268 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 948 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 268 335 zł w 2021 roku
• 679 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Aparts group brzezowski ożóg wykazała przychody na poziomie 9 990 528 zł.
Organizacja zarobiła 852 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 852 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Aparts group brzezowski ożóg wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki