INVEST PRAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543428
NIP
5842740013
REGON
360777468

Podsumowanie

aktywa
14,9 mln
przychód
2,2 mln
zysk
-435 tys.
wartość firmy
12,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. LEDY, 9
Kod pocztowy
80-299
Rejestracja
2015-02-12
Rozpoczęcie działalności
2015-02-12
Kapitał zakładowy
170000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Invest pragma osiągnęła 2 153 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 797 zł. Pozostałe przychody to 2 062 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 525 539 zł.
Strata netto wyniosła 434 742 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 153 216 zł w 2023 roku.
• 1 077 243 zł w 2022 roku.
• 1 555 843 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -434 742 zł w 2023 roku.
• 462 548 zł w 2022 roku.
• 1 420 330 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest pragma wynosi 12 632 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 716 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 632 395 zł w 2023 roku.
• 14 033 708 zł w 2022 roku.
• 17 216 432 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Invest pragma wyniosła 14 935 368 zł.
a
ktywa trwałe to 10 515 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 420 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 935 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 929 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6144 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 935 368 zł w 2023 roku.
• 15 289 633 zł w 2022 roku.
• 14 006 222 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -88%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Invest pragma wyniosły 6144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 935 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6144 zł w 2023 roku
• 2495 zł w 2022 roku
• 9046 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Invest pragma wykazała przychody na poziomie 2 153 216 zł.
Organizacja zarobiła -432 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -434 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 276 zł w 2021 roku

Organizacja Invest pragma wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Leporowska Alina posiada 340 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Leporowski Krzysztof posiada 340 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leporowski Krzysztof (50% udziałów)
• Leporowska Alina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2015 do 15.06.2015:
• Leporowski Krzysztof (50% udziałów)
• Leporowska Alina (50% udziałów)