INVEST PRAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543428
NIP
5842740013
REGON
360777468

Podsumowanie

aktywa
15,3 mln
przychód
1,1 mln
zysk
463 tys.
wartość firmy
14 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. LEDY, 9
Kod pocztowy
80-299
Rejestracja
2015-02-12
Rozpoczęcie działalności
2015-02-12
Kapitał zakładowy
170000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Invest pragma osiągnęła 1 077 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 795 zł. Pozostałe przychody to 1 002 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły -387 753 zł.
Zysk netto wyniósł 462 548 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 077 243 zł w 2022 roku.
• 1 555 843 zł w 2021 roku.
• 1 132 919 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 548 zł w 2022 roku.
• 1 420 330 zł w 2021 roku.
• 1 022 500 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest pragma wynosi 14 033 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 615 864 zł a 61 148 551 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 033 708 zł w 2022 roku.
• 17 216 432 zł w 2021 roku.
• 14 277 914 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Invest pragma wyniosła 15 289 633 zł.
a
ktywa trwałe to 13 283 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 006 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 289 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 287 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2495 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 987 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 289 633 zł w 2022 roku.
• 14 006 222 zł w 2021 roku.
• 12 578 929 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -120%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Invest pragma wyniosły 2495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 289 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2495 zł w 2022 roku
• 9046 zł w 2021 roku
• 2083 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Invest pragma wykazała przychody na poziomie 1 077 243 zł.
Organizacja zarobiła 462 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 27 276 zł w 2021 roku
• 15 924 zł w 2020 roku

Organizacja Invest pragma wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Leporowska Alina posiada 340 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Leporowski Krzysztof posiada 340 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Leporowski Krzysztof (50% udziałów)
Leporowska Alina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2015 do 15.06.2015:
Leporowski Krzysztof (50% udziałów)
Leporowska Alina (50% udziałów)

Podobne organizacje do INVEST PRAGMA