PRISTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479921
NIP
5252567967
REGON
146915210

Podsumowanie

aktywa
16,5 mln
przychód
2,5 mln
zysk
764 tys.
wartość firmy
10,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
LESZCZYŃSKA, 4
Kod pocztowy
00-339
Rejestracja
2013-10-04
Rozpoczęcie działalności
2013-10-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pristine osiągnęła 2 499 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 354 181 zł. Pozostałe przychody to 145 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 590 355 zł.
Zysk netto wyniósł 763 827 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 499 984 zł w 2022 roku.
• 3 470 102 zł w 2021 roku.
• 3 280 939 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 827 zł w 2022 roku.
• 1 509 660 zł w 2021 roku.
• 1 266 486 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pristine wynosi 10 642 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 749 976 zł a 31 577 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 642 670 zł w 2022 roku.
• 13 699 879 zł w 2021 roku.
• 11 468 828 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pristine wyniosła 16 454 846 zł.
a
ktywa trwałe to 13 322 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 132 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 454 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 894 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 560 571 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 510 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 454 846 zł w 2022 roku.
• 14 864 235 zł w 2021 roku.
• 13 987 162 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pristine wyniosły 8 560 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 454 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 381 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 560 571 zł w 2022 roku
• 7 733 786 zł w 2021 roku
• 8 366 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pristine wykazała przychody na poziomie 2 499 984 zł.
Organizacja zarobiła 846 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 320 zł w 2022 roku
• 83 548 zł w 2021 roku
• 172 719 zł w 2020 roku

Organizacja Pristine wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kasperowicz Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.