TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000386924
NIP
5252507178
REGON
142939661

Podsumowanie

aktywa
12 mln
przychód
653 tys.
zysk
556 tys.
wartość firmy
11,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PUŁAWSKA, 2
Kod pocztowy
02-566
Rejestracja
2011-05-20
Rozpoczęcie działalności
2011-05-21
Kapitał zakładowy
280000,00 PLN
Strona www
tib-ska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) - SPÓŁCE POD FIRMĄ: TRIGON INVESTMENT BANKING SP. Z O.O., KOMPLEMENTARIUSZ -TRIGON INVESTMENT BANKING SP. Z O.O. JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ANDRZEJ SYKULSKI (PESEL: 70112600175) - PREZES ZARZĄDU, WOJCIECH PĄTKIEWICZ (PESEL: 69080800452) - WICEPREZES ZARZĄDU, RYSZARD CZERWIŃSKI (PESEL: 71040204750)-WICEPREZES ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Trigon investment banking osiągnęła 652 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 960 zł. Pozostałe przychody to 617 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły -521 004 zł.
Zysk netto wyniósł 555 965 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 818 zł w 2022 roku.
• 409 036 zł w 2021 roku.
• 655 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 965 zł w 2022 roku.
• 267 110 zł w 2021 roku.
• 569 226 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Trigon investment banking wynosi 11 624 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 979 227 zł a 47 814 606 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 624 309 zł w 2022 roku.
• 9 889 394 zł w 2021 roku.
• 11 061 647 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Trigon investment banking wyniosła 11 954 840 zł.
a
ktywa trwałe to 213 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 741 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 954 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 953 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1188 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 954 840 zł w 2022 roku.
• 11 398 878 zł w 2021 roku.
• 11 133 353 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Trigon investment banking wyniosły 1188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 954 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1188 zł w 2022 roku
• 1191 zł w 2021 roku
• 2776 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Trigon investment banking wykazała przychody na poziomie 652 818 zł.
Organizacja zarobiła 607 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 473 zł w 2022 roku
• 102 663 zł w 2021 roku
• 56 289 zł w 2020 roku

Organizacja Trigon investment banking wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki