BLUE LINE ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000413254
NIP
9562031358
REGON
871501561

Podsumowanie

aktywa
18,2 mln
przychód
243,5 mln
zysk
111 tys.
wartość firmy
165,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KRZYWOPŁOTY
Rejestracja
2012-03-05
Rozpoczęcie działalności
2000-11-02
Kapitał zakładowy
1200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Blue line engineering osiągnęła 243 454 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 317 381 zł. Pozostałe przychody to 136 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 206 393 zł.
Zysk netto wyniósł 110 988 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 671 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 454 073 zł w 2018 roku.
• 15 782 485 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 429 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 988 zł w 2018 roku.
• -1 318 459 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue line engineering wynosi 165 322 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 109 878 zł a 608 635 181 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 290 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 322 678 zł w 2018 roku.
• 13 032 483 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Blue line engineering wyniosła 18 210 867 zł.
a
ktywa trwałe to 2 716 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 494 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 210 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 434 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 776 184 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 368 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 210 867 zł w 2018 roku.
• 20 578 924 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Blue line engineering wyniosły 14 776 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 210 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 454 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 776 184 zł w 2018 roku
• 17 231 156 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2018 roku
• 84% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Blue line engineering wykazała przychody na poziomie 243 454 073 zł.
Organizacja zarobiła 135 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 555 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Blue line engineering wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kla Investment posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2019 jest Kla Investment kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2012 do 23.05.2019:
• Kla Investment (0% udziałów)
• Rudy Hanna (0% udziałów)
W okresie od 05.03.2012 do 04.05.2012 najwięcej udziałów posiadała Rudy Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BLUE LINE ENGINEERING