ARGE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271750
NIP
6792916969
REGON
120383399

Podsumowanie

aktywa
70,5 mln
przychód
359,9 mln
zysk
352 tys.
wartość firmy
254,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
WIELICKA, 22A
Kod pocztowy
30-552
Rejestracja
2007-01-10
Rozpoczęcie działalności
2006-12-27
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY- PREZES ZARZĄDU B)W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH NIŻ PREZES CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, KAŻDY INNY NIŻ PREZES CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KTÓREMU UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY SAMOISTNEJ W KAŻDYM PRZYPADKU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Arge paliwa osiągnęła 359 846 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 359 620 285 zł. Pozostałe przychody to 226 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 267 864 zł.
Zysk netto wyniósł 352 421 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 325 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 846 448 zł w 2023 roku.
• 485 332 597 zł w 2022 roku.
• 396 715 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 421 zł w 2023 roku.
• 3 164 582 zł w 2022 roku.
• 2 460 166 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arge paliwa wynosi 254 511 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 524 212 zł a 899 616 120 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 487 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 511 110 zł w 2023 roku.
• 351 526 304 zł w 2022 roku.
• 289 102 271 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Arge paliwa wyniosła 70 505 610 zł.
a
ktywa trwałe to 15 652 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 852 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 505 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 605 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 900 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 467 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 505 610 zł w 2023 roku.
• 74 009 374 zł w 2022 roku.
• 73 705 441 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Arge paliwa wyniosły 52 900 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 505 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 900 553 zł w 2023 roku
• 53 592 156 zł w 2022 roku
• 53 992 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Arge paliwa wykazała przychody na poziomie 359 846 448 zł.
Organizacja zarobiła 500 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 199 zł w 2023 roku
• 757 020 zł w 2022 roku
• 523 560 zł w 2021 roku

Organizacja Arge paliwa wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Arge posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2018 jest Arge kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2011 do 12.10.2018 był Arge kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.03.2009 do 25.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Arge . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.