NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000368094
NIP
9491924705
REGON
152185875

Podsumowanie

aktywa
15,4 mln
przychód
11,5 mln
zysk
937 tys.
wartość firmy
18,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 7/9/11
Kod pocztowy
00-043
Rejestracja
2010-10-15
Rozpoczęcie działalności
2004-11-05
Kapitał zakładowy
17666667,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.t-novum.pl
Email
biuro@t-novum.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Novum osiągnęła 11 516 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 039 223 zł. Pozostałe przychody to 477 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 102 159 zł.
Zysk netto wyniósł 937 064 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 329 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 516 528 zł w 2022 roku.
• 30 122 526 zł w 2021 roku.
• 11 772 428 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 305 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 937 064 zł w 2022 roku.
• 7 573 836 zł w 2021 roku.
• 582 233 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novum wynosi 18 858 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 432 427 zł a 39 639 610 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 928 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 858 367 zł w 2022 roku.
• 57 106 656 zł w 2021 roku.
• 11 226 471 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Novum wyniosła 15 442 026 zł.
a
ktywa trwałe to 1 924 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 517 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 442 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 909 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 532 123 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 405 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 442 026 zł w 2022 roku.
• 16 564 521 zł w 2021 roku.
• 26 974 799 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Novum wyniosły 5 532 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 442 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 017 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 532 123 zł w 2022 roku
• 7 591 682 zł w 2021 roku
• 25 575 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Novum wykazała przychody na poziomie 11 516 528 zł.
Organizacja zarobiła 1 045 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 937 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -290 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 897 zł w 2022 roku
• 6 678 210 zł w 2021 roku
• 448 290 zł w 2020 roku

Organizacja Novum wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 10.11.2010 jest Ontec Investment Societe Anonyme Z Siedzibą W Luksemburgu kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2010 do 10.11.2010 był Ontec Investment Societe Anonyme Z Siedzibą W Liksemburgu kontrolując 100% udziałów.