CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364722
NIP
9291830388
REGON
080465538

Podsumowanie

aktywa
291,7 mln
przychód
35,1 mld
zysk
6,5 mln
wartość firmy
23,5 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 17B
Kod pocztowy
65-427
Rejestracja
2010-09-07
Rozpoczęcie działalności
2010-09-07
Kapitał zakładowy
23263500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cinkciarz.pl osiągnęła 35 127 968 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 117 127 777 zł. Pozostałe przychody to 10 840 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 110 639 574 zł.
Zysk netto wyniósł 6 488 202 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 618 130 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 127 968 646 zł w 2022 roku.
• 33 185 868 995 zł w 2021 roku.
• 24 761 716 574 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 395 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 488 202 zł w 2022 roku.
• 1 729 253 zł w 2021 roku.
• 11 883 610 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cinkciarz.pl wynosi 23 510 458 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 882 023 zł a 87 819 921 615 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 417 003 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 510 458 263 zł w 2022 roku.
• 22 191 823 215 zł w 2021 roku.
• 16 615 042 086 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cinkciarz.pl wyniosła 291 701 444 zł.
a
ktywa trwałe to 207 507 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 193 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 701 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 812 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 888 525 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 873 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 701 444 zł w 2022 roku.
• 256 923 745 zł w 2021 roku.
• 265 617 557 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cinkciarz.pl wyniosły 203 888 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 701 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 428 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 888 525 zł w 2022 roku
• 175 599 028 zł w 2021 roku
• 186 022 093 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cinkciarz.pl wykazała przychody na poziomie 35 127 968 646 zł.
Organizacja zarobiła 8 602 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 113 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 488 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 113 838 zł w 2022 roku
• 1 741 225 zł w 2021 roku
• 1 298 790 zł w 2020 roku

Organizacja Cinkciarz.pl wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 50%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Conotoxia Holding posiada 46527 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2014 jest Conotoxia Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2014 do 10.12.2014 był Conotoxia Holding kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.11.2010 do 08.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Pióro Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do CINKCIARZ.PL

Organizacja Numer KRS
1
0000518067
2
0000553723
3
0000074996
4
0000080112
5
0000774427
6
0000274307
7
0000366944
8
0000785803
9
0000033118
10
0000712428
11
0000367444
12
0000531369
13
0000694486
14
0000626021
15
0000133847
16
0000065126
17
0000701385
18
0000287855
19
0000515762
20
0000011635
21
0000065121
22
0000230737
23
0000957447
24
0000894161
25
0000504780
26
0000008665
27
0000402723
28
0000204776
29
0000861996
30
0000149937