ALVAREZ & MARSAL EUROPEAN GROWTH MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341536
NIP
5272617119
REGON
142143940

Podsumowanie

aktywa
14,9 mln
przychód
23,3 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
28,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PL. TRZECH KRZYŻY, 3
Kod pocztowy
00-535
Rejestracja
2009-12-07
Rozpoczęcie działalności
2009-12-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Alvarez & marsal european growth markets osiągnęła 23 270 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 270 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 068 060 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 602 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -711 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 270 661 zł w 2022 roku.
• 18 624 212 zł w 2021 roku.
• 17 084 710 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 602 zł w 2022 roku.
• 144 049 zł w 2021 roku.
• 1 543 245 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alvarez & marsal european growth markets wynosi 28 234 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 910 030 zł a 58 176 654 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 383 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 234 212 zł w 2022 roku.
• 19 649 871 zł w 2021 roku.
• 23 800 455 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Alvarez & marsal european growth markets wyniosła 14 936 342 zł.
a
ktywa trwałe to 997 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 938 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 936 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 546 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 389 635 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 785 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 936 342 zł w 2022 roku.
• 19 928 296 zł w 2021 roku.
• 22 570 956 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Alvarez & marsal european growth markets wyniosły 4 389 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 936 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 200 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 389 635 zł w 2022 roku
• 11 051 586 zł w 2021 roku
• 14 254 068 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Alvarez & marsal european growth markets wykazała przychody na poziomie 23 270 661 zł.
Organizacja zarobiła 1 937 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 734 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 734 690 zł w 2022 roku
• 110 688 zł w 2021 roku
• 318 308 zł w 2020 roku

Organizacja Alvarez & marsal european growth markets wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Alvarez & Marsal Europe Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2010 jest Alvarez & Marsal Europe Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2009 do 21.06.2010 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ALVAREZ & MARSAL EUROPEAN GROWTH MARKETS