VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327143
NIP
7822463563
REGON
301062169

Podsumowanie

aktywa
2,9 mld
przychód
21,6 mld
zysk
176,9 mln
wartość firmy
15,5 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
KRAŃCOWA, 44
Kod pocztowy
61-037
Rejestracja
2009-04-01
Rozpoczęcie działalności
2009-06-01
Kapitał zakładowy
331009000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Volkswagen group polska osiągnęła 21 613 116 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 512 650 183 zł. Pozostałe przychody to 100 466 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 335 764 287 zł.
Zysk netto wyniósł 176 885 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 406 009 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 613 116 800 zł w 2023 roku.
• 15 912 119 332 zł w 2022 roku.
• 13 438 149 031 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 280 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 885 896 zł w 2023 roku.
• 127 184 498 zł w 2022 roku.
• 111 958 644 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volkswagen group polska wynosi 15 497 209 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 380 921 172 zł a 54 032 792 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 170 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 497 209 289 zł w 2023 roku.
• 11 460 462 670 zł w 2022 roku.
• 9 738 826 330 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Volkswagen group polska wyniosła 2 929 260 531 zł.
a
ktywa trwałe to 391 689 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 537 571 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 929 260 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 894 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 421 365 635 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 332 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 929 260 531 zł w 2023 roku.
• 2 843 532 532 zł w 2022 roku.
• 2 463 993 300 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Volkswagen group polska wyniosły 2 421 365 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 929 260 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 052 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 421 365 635 zł w 2023 roku
• 2 385 339 034 zł w 2022 roku
• 2 021 025 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Volkswagen group polska wykazała przychody na poziomie 21 613 116 800 zł.
Organizacja zarobiła 219 490 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 604 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 885 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 304 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 604 115 zł w 2023 roku
• 34 843 390 zł w 2022 roku
• 34 043 740 zł w 2021 roku

Organizacja Volkswagen group polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Volkswagen Finance Luxemburg S.a. posiada 662018 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2014 jest Volkswagen Finance Luxemburg S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2012 do 20.08.2014 był Volkswagen International Finance N.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.06.2012 do 29.08.2012 najwięcej udziałów posiadała Kpi Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.