VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327143
NIP
7822463563
REGON
301062169

Podsumowanie

aktywa
2,8 mld
przychód
15,9 mld
zysk
127,2 mln
wartość firmy
11,5 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
KRAŃCOWA, 44
Kod pocztowy
61-037
Rejestracja
2009-04-01
Rozpoczęcie działalności
2009-06-01
Kapitał zakładowy
331009000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Volkswagen group polska osiągnęła 15 912 119 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 861 881 707 zł. Pozostałe przychody to 50 237 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 734 697 209 zł.
Zysk netto wyniósł 127 184 498 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 011 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 912 119 332 zł w 2022 roku.
• 13 438 149 031 zł w 2021 roku.
• 13 155 523 028 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 395 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 184 498 zł w 2022 roku.
• 111 958 644 zł w 2021 roku.
• 108 770 725 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volkswagen group polska wynosi 11 460 462 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 343 645 124 zł a 39 780 298 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 055 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 460 462 670 zł w 2022 roku.
• 9 738 826 330 zł w 2021 roku.
• 9 535 266 379 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Volkswagen group polska wyniosła 2 843 532 532 zł.
a
ktywa trwałe to 335 244 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 508 287 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 843 532 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 458 193 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 385 339 034 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 453 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 843 532 532 zł w 2022 roku.
• 2 463 993 300 zł w 2021 roku.
• 2 417 754 456 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Volkswagen group polska wyniosły 2 385 339 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 843 532 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 058 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 385 339 034 zł w 2022 roku
• 2 021 025 656 zł w 2021 roku
• 1 977 974 731 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Volkswagen group polska wykazała przychody na poziomie 15 912 119 332 zł.
Organizacja zarobiła 162 027 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 843 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 184 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 413 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 843 390 zł w 2022 roku
• 34 043 740 zł w 2021 roku
• 31 181 629 zł w 2020 roku

Organizacja Volkswagen group polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Volkswagen Finance Luxemburg S.a. posiada 662018 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2014 jest Volkswagen Finance Luxemburg S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2012 do 20.08.2014 był Volkswagen International Finance N.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.06.2012 do 29.08.2012 najwięcej udziałów posiadał "kpi Polska" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.