MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000138030

NIP

5271398974

REGON

012264103

aktywa

2,2 mld

przychód

8,5 mld

zysk netto

158,3 mln

wartość firmy

9,4 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
GOTTLIEBA DAIMLERA, 1
Kod pocztowy
02-460
Rejestracja
2002-11-12
Rozpoczęcie działalności
1996-12-16
Kapitał zakładowy
57931000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ W SĄDZIE I POZA SĄDEM: (I) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, (II) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki

Organizacja Mercedes-benz polska osiągnęła 8 458 168 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 449 744 000 zł. Pozostałe przychody to 8 424 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 291 431 000 zł.
Zysk netto wyniósł 158 313 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 733 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 458 168 000 zł w 2022 roku.
• 6 853 945 000 zł w 2021 roku.
• 5 860 086 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 597 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 313 000 zł w 2022 roku.
• 178 332 000 zł w 2021 roku.
• 87 509 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Mercedes-benz polska wynosi 9 408 046 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 583 130 000 zł a 21 145 420 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 318 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 408 046 000 zł w 2022 roku.
• 7 923 937 000 zł w 2021 roku.
• 6 385 140 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mercedes-benz polska wyniosła 2 148 286 000 zł.
a
ktywa trwałe to 307 945 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 840 341 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 148 286 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 384 965 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 321 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -188 890 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 148 286 000 zł w 2022 roku.
• 1 995 333 000 zł w 2021 roku.
• 2 077 921 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 148 286 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mercedes-benz polska wykazała przychody na poziomie 8 458 168 000 zł.
Organizacja zarobiła 201 688 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 375 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 313 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 057 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 375 000 zł w 2022 roku
• 53 956 000 zł w 2021 roku
• 31 475 000 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Mercedes-benz polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 5.09%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.20 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Mercedes Benz Ag posiada 57931 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Mercedes Benz Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 30.06.2020 był Mercedes Benz Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.12.2007 do 29.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Daimler Aktiengesellschaft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.